top of page

Terms & Conditions AEtelier

Deparco Group NV

 

1. Toepassingsgebied

1.1 Op de aanbiedingen, bevestigingen, overeenkomsten en facturen van Deparco Group NV (gevestigd te Weg tussen Weiden 14, 3360 Bierbeek en met ondernemingsnummer 0440.713.362) (hierna: “DPC GROUP”) zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) van toepassing.

1.2 Deze Voorwaarden hebben voorrang op en vernietigen en vervangen alle eventuele aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant, zelfs als DPC GROUP dergelijke voorwaarden van de Klant niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

1.3 Alle andere voorwaarden of verbintenissen dan deze Voorwaarden, alsook alle afwijkende bepalingen, dienen schriftelijk te worden bevestigd door een gemachtigd vertegenwoordiger van DPC GROUP.  

 

2. Overeenkomst

2.1 Door een werkplaats te reserveren en te betalen via de website gaat de Klant een overeenkomst aan met DPC GROUP conform de door de Klant doorgegeven gegevens met betrekking tot de reservering.

2.2 Alleen definitieve reserveringen geven recht op gebruik van de werkplaats op de datum en tijdstip waarvoor deze zijn gereserveerd.

2.2 De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens met betrekking tot de reservering.

 

3. Verplichtingen van de Klant

3.1 De Klant is gehouden de gereserveerde werkplaats slechts te gebruiken als een normaal zorgvuldig persoon, in overeenstemming met de huisregels van DPC GROUP en voor dat doel waarvoor de overeenkomst met DPC GROUP is aangegaan.

3.2 De Klant dient te voldoen aan alle relevante wet-en regelgeving en zal niets doen dat het gebruik van het gebouw door DPC GROUP of door anderen kan hinderen, geen overlast of ergernis veroorzaken, of verlies of schade veroorzaken aan DPC GROUP (inclusief schade aan de reputatie). 3.3 De Klant verklaart zich te houden aan de aanwijzingen die door of namens DPC GROUP worden gegeven.

3.4 De Klant is verplicht de gereserveerde werkplaats, alsmede de daarin aanwezige materialen, na het beëindigen van de overeenkomst in goede staat achter te laten. Indien dit niet het geval is, heeft DPC GROUP het recht bijkomende kosten aan te rekenen aan de Klant.

 

4. Prijzen

4.1 De prijzen worden weergegeven via de website en zijn exclusief BTW en andere heffingen en belastingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

4.2 Indien het daadwerkelijke gebruik van de werkplaats door de Klant de reservering overstijgt, waaronder in ieder geval wordt begrepen het overschrijden van de afgesproken duur, worden deze kosten aan de Klant doorberekend aan de geldende tarieven en achteraf gefactureerd.

 

5. Betaling

5.1 Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, dienen alle betalingen onmiddellijk op het moment van de reservering via de website te gebeuren. De reservering is pas definitief na betaling. De Klant ontvangt vervolgens een bevestiging en een factuur van de reservering.

5.2 Indien uitzonderlijk niet onmiddellijk betaald wordt, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, heeft DPC GROUP het recht interesten aan te rekenen op het openstaande saldo en dit, zonder voorafgaande aanmaning, van dag tot dag vanaf de vervaldag tot de datum van eigenlijke betaling tegen een rentevoet van 1 % per maand. Daarnaast en onverminderd alle andere door DPC GROUP recupereerbare bedragen en beschikbare rechtsmiddelen zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 250,00. DPC GROUP heeft bovendien het recht de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten in geval van niet of niet-tijdige betaling.

5.3 Eventuele klachten dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de facturen, schriftelijk en aangetekend bij DPC GROUP te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

 

6. Beëindiging

6.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor de via de website overeengekomen duur.

6.2 DPC GROUP kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht voor de Klant op betaling van enige vergoeding, beëindigen indien de Klant in gebreke is, inzonderheid wanneer de Klant zich niet houdt aan een van de bepalingen van deze overeenkomst. In dit geval is DPC GROUP gerechtigd de Klant de toegang tot het gebouw van DPC GROUP te ontzeggen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De diensten van DPC GROUP zijn steeds een middelenverbintenis in hoofde van DPC GROUP.

7.2 De diensten uitgaande van eventuele onderaannemers, toeleveranciers,... gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatsten, en met dien verstande dat de verantwoordelijkheid van DPC GROUP alleszins begrensd is door onderhavige Voorwaarden.

7.3 De Klant is gehouden tot vergoeding van alle ongevallen en schade door de Klant toegebracht aan of in het gebouw en/of gebruikte materialen en/of derden, evenals alle extra kosten ten gevolge van het niet voldoen door de Klant aan een van zijn verplichtingen.

7.4 In geen geval kan DPC GROUP aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of bijkomende verliezen en/of schade. DPC GROUP kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, vermissingen of schade van de Klant en of derden, tenzij in geval van opzet of zware fout van DPC GROUP of haar aangestelden.

7.5 De aansprakelijkheid van DPC GROUP is in ieder geval beperkt tot de door de Klant betaalde prijs in het kader van deze overeenkomst.

 

8. Overmacht

DPC GROUP is geenszins aansprakelijk in geval van overmacht, zijnde elke onvoorziene en redelijkerwijs niet te vermijden gebeurtenis die de uitvoering van de overeenkomst voor DPC GROUP onmogelijk maakt, zoals maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, oorlog, ziekte, pandemie of epidemie, uitzonderlijke weersomstandigheden, overstromingen, brand, communicatie- en informaticastoringen, stroomonderbrekingen, technische defecten, overheidsmaatregelen...

 

9. Verwerking van persoonsgegevens

DPC GROUP ontvangt persoonsgegevens van de Klant en verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Klant aanvaardt dat DPC GROUP deze persoonsgegevens in dit kader en met dit doel kan doorgeven aan derde partijen, zoals externe leveranciers. De Klant aanvaardt dat DPC GROUP deze persoonsgegevens enkel zal verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de AVG). Volgens de AVG heeft de Klant steeds het recht op inzage, kopie, bezwaar tegen de verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van de toestemming, uitwissing, verbetering en aanvulling van de persoonsgegevens. De Klant kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@deparco.be

 

10. Varia

10.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zou verklaard worden krachtens het toepasselijke recht, brengt deze nietigheid of onafdwingbaarheid niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden met zich mee. In dergelijk geval verbinden partijen er zich toe om deze clausule te vervangen door een andere clausule die niet nietig of onafdwingbaar is en die dezelfde intentie tussen partijen weergeeft.

10.2 Op deze Voorwaarden alsmede op de overeenkomsten gesloten onder deze Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Leuven.

bottom of page